Условия за пазаруване

Тези общи условия уреждат отношенията между „Валмо“ ЕООД, собственик на онлайн магазин TOBYKIDS.COM,наричано за краткост ПРОДАВАЧ и лицата, които се съгласяват с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез онлайн магазина стоки, наричани за краткост КЛИЕНТ.

Информация за Продавача, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Продавача: Валмо ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Чайка” бл.64
 • Адрес за упражняване на дейността: гр.Варна, ул. Йосиф Стоянов N:11, Магазин ТОБИ
 • Данни за кореспонденция: гр.Варна, ул. Йосиф Стоянов N:11, Магазин ТОБИ
 • email: tobykids@abv.bg; тел. +359 888 86 99 38

Вписване в публични регистри: ЕИК 103808326.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG103808326.

Удостоверение за администратор на личните данни N: 152890.

 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. 'Иван Евстатиев Гешов' No 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр.София,

пл.'Славейков' No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

-TOBYKIDS.COM e онлайн магазин, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки, включително следното:

 • 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на предлаганите в онлайн магазина стоки.

2. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ПРОДАВАЧА, съгласно поддържаните начини за разплащане.

3. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ПРОДАВАЧА;

4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • -КЛИЕНТИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани в онлайн магазина TOBYKIDS.COM.
 • -По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на КЛИЕНТА на избраните от него стоки.
 • -КЛИЕНТИТЕ заплащат на ПРОДАВАЧА възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената , обявена от ПРОДАВАЧА в онлайн магазина.
 • -ПРОДАВАЧЪТ доставя заявените от КЛИЕНТИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ПРОДАВАЧА на страницата на електронния магазин, съгласно настоящите общи условия.
 • -Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на стоката.
 • -ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА

КЛИЕНТИТЕ използват интернет магазина на ПРОДАВАЧА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки в онлайн магазина.

.

Договорът се сключва на български език.

Договор между ПРОДАВАЧА и КЛИЕНТА са и настоящите общи условия.

Страна по договора с ПРОДАВАЧА е КЛИЕНТЪТ, съгласно данните, предоставени при регистрацията и/или съдържащи се в поръчката на КЛИЕНТА.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на ПОРЪЧКА от КЛИЕНТА.

За сключването на договора за покупко-продажба на стока, ПРОДАВАЧА изрично уведомява КЛИЕНТА по подходящ начин чрез електронни средства.

ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.

КЛИЕНТИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА по следната процедура:

 • (1)Извършване на регистрация в онлайн магазина и предоставяне на необходимите данни (регистрацията не е задължителна);

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката;

Потвърждението на поръчката от страна на КЛИЕНТА се приема за съгласие с настоящите Общи условия.

За неуредените в тези общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от

компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15.04.2017 г.